Katedra Filologii Angielskiej nie zajmuje się bezpośrednio rekrutacją. Kandydaci na studia sami rejestrują się elektronicznie w internetowym systemie rekrutacyjnym. Tam również można poznać zasady i szczegóły procesu rekrutacji.

Zasady kwalifikacji:


Studiów niestacjonarne (n1) dla absolwentów szkół średnich

Katedra Filologii Angielskiej ma ofertę studiów pierwszego stopnia dla absolwentów szkół średnich (również tych, którzy podjęli pracę), studentów i osób czynnych zawodowo chcących się przekwalifikować i wszystkich, którzy pragną studiować filologię angielską w trybie niestacjonarnym (weekendowym).

Zajęcia wypełniają dwa dni w tygodniu, soboty i niedziele, co jest korzystne dla osób dojeżdżających spoza Torunia. Organizowanych jest po ok 9 podwójnych zjazdów w semestrze. Pierwszy zjazd przypada na w drugiej połowie października, ostatni - na koniec czerwca. Pod koniec września oficjalnie podawane są daty zjazdów. Na wypadek, gdyby jakieś zajęcia zostały odwołane, odrabiane są w ramach przewidzianych dat zjazdów.

Tryb weekendowy wymaga od studentów znacznego nakładu samodzielnej pracy, pozwala jednak pogodzić studia z pracą zawodową czy obowiązkami rodzinnymi. Niektóre kursy odbywają się częściowo w formie zajęć e-learningowych prowadzonych za pomocą elektronicznej platformy Moodle.

Program kształcenia został przygotowany na podstawie wymagań rynku pracy i możliwości zdobycia potrzebnych kwalifikacji zawodowych, opinii studentów i absolwentów. Nasza oferta zajęć dydaktycznych obejmuje kurs praktycznej nauki języka angielskiego (z podziałem na konwersacje, pisanie, poprawność gramatyczną i czytanie ze zrozumieniem), naukę języka angielskiego stosowanego w wybranych sferach życia gospodarczego (angielski w bankowości, biznesie i reklamie, język prawa, język akademicki), przygotowanie do testów egzaminacyjnych z języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego, tłumaczenie tekstów, ćwiczenia z akwizycji i nauki języka angielskiego, a także wiedzę o języku angielskim, literaturze i kulturze anglojęzycznej.


Studia stacjonarne I stopnia (s1) - profil kandydata

Od kandydatów na anglistykę oczekujemy umiejętności językowych pozwalających na czytanie, rozumienie i omawianie oryginalnych (nieuproszczonych), poważnych tekstów literackich, językoznawczych, kulturoznawczych i historycznych już na pierwszym roku (poziom B2+). Należy pamiętać, że ćwiczenia językowe stanowić będą tylko część programu przyszłych studiów; resztę stanowić będą zajęcia specjalistyczne. Kandydaci powinni więc przejawiać również zainteresowania humanistyczne: chętnie dużo czytać, pisać, chodzić do teatru lub kina na ambitne filmy i dyskutować. Pewnym wyznacznikiem przyszłych sukcesów na studiach humanistycznych mogą być dotychczasowe oceny zainteresowanych, np. z języka polskiego (literatury i gramatyki) i historii.

Kandydat powinien mieć podstawowe wiadomości z zakresu historii, literatury i geografii krajów anglojęzycznych w zakresie programu szkoły średniej. Ponadto oczekuje się zainteresowania wydarzeniami bieżącymi w Wielkiej Brytanii i USA, o których można znaleźć relacje w polskiej prasie lub satelitarnych/internetowych kanałach anglojęzycznych. Rozpoczynając studia dobrze jest mieć już za sobą doświadczenie w czytaniu angielskich książek w oryginale, oglądaniu programów informacyjnych i porozumiewaniu się z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego.


Studia stacjonarne II stopnia (s2)

Kandydatów na specjalność "Language-Culture-Literature'czeka rozmowa kwalifikacyjna. Na specjalność edytorską przewidziane są odrębne testy pisemne. Kandydaci rozwiązują test gramatyczno-leksykalny na poziomie C1. Kandydaci na specjalność tłumaczeniową podchodzą do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej umiejętność rozumienia tekstu i jego strzeszczania w języku polskim lub angielskim. Można ubiegać się o przyjęcie na wszystkie trzy specjalności (ustalono różne godziny rozmów kwalifikacyjnych i testu). Uwaga: wszystkie specjalności mają formalny status studiów prowadzonych w języku angielskim i adresowane są do kandydatów z Polski i z zagranicy.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną (specjalność język-kultura-literatura) i test (specjalność edytorska)

Zasady rozmowy kwalifikacyjnej (specjalność tłumaczeniowa)

Niezależnie od wybranej specjalności, po przyjęciu na studia można również zarejestrować się na przedmioty wchodzące w skład specjalności nauczycielskiej, która daje uprawnienia do nauczania angielskiego.


Studia niestacjonarne II stopnia (n2)

Studia niestacjonarne II stopnia oferują intensywne zajęcia uzupełniające wykształcenie licencjackie i umożliwiające w ciągu dwóch lat zdobycie tytułu magistra. Zjazdy odbywają się w soboty. Zajęcia obejmują praktyczną naukę języka angielskiego, zajęcia seminaryjne i wykłady. Pierwszy zjazd przypada na połowę października lub początek listopada.

WIĘCEJ O STUDIACH NIESTACJONARNYCH II STOPNIA


Studia podyplomowe w zakresie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym

Studia podyplomowe w zakresie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym umożliwiają osobom już posiadającym kwalifikacje pedagogiczne z zakresu specjalności przedszkolnej zdobycie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym..

WIĘCEJ O STUDIACH PODYPLOMOWYCH


Anglistyka - losy absolwentów

Zimą 2012 zamieściliśmy na stronach Katedry krótką ankietę dla naszych absolwentów. Wynika z niej, że dzięki pełnemu filologicznemu wykształceniu, które oprócz czysto praktycznej biegłości językowej daje świadomość językową w wymiarze opisowym i kulturowym, nasi respondenci dobrze radzą sobie na rynku pracy. W większości mają stałe zatrudnienie i są w pełni (20%) lub względnie (53%) zadowoleni ze swoich dochodów. Żaden z respondentów nie wskazał siebie jako bezrobotnego. Niemal 90% pracuje w zawodzie, mieszka w dużych miastach (kilka osób za granicą: Stany Zjednoczone, Chiny, Austalia). Zajmują się głównie uczeniem języka, tłumaczeniami oraz kontaktami międzynarodowymi. Biorąc pod uwagę, że dla wielu respondentów są to pierwsze kroki na rynku pracy, jest to zachęcający wynik.